درباره دکتر بهار اشجعی

دکتر بهار اشجعی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای بورد تخصصی در جراحی  کودکان و نوزادان